Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติการจัดการเก็บรายได้

การจัดเก็บภาษีเดือนกรกฎาคม 2563
 
  95% 5% ราย บำรุงท้องที่ ราย โรงเรือน ราย ป้าย ราย รวม
รวม 12,566.19 661.41 9 13,227.60 20 1,313,435.01 111 3,271,592.85 140 4,498,255.46
ยอดยกมา 92,989.00 4,894.18 52 97,883.18 1049 49,160,508.87 1779 25,633,533.15 2880 74,891,925.20
ยอดยกไป 105,555.19 5,555.59 61 111,110.78 1069 50,473,943.88 1890 28,905,126.00 3020 79,490,180.66
ร้อยละของประมาณการจัดเก็บภาษี 111.11 201.90 64.96 114.21