Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดตั้งกรุงเทพมหานคร ขึ้นแทนที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเกิดจากการรวมกันของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี อำเภอพญาไทซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครได้เปลี่ยนฐานะเป็นเขตพญาไท ตำบลต่าง ๆ ในท้องที่จึงมีฐานะเป็นแขวง
          ต่อมาในท้องที่เขตพญาไทมีความเจริญและมีผู้คนหนาแน่นขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการปกครอง การบริหารราชการ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดแบ่งพื้นที่เขตพญาไท และตั้งเขตราชเทวีขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไท เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยกำหนดให้ เขตราชเทวี มีพื้นที่การปกครองรวม ๗,๗๒๕ ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่การบริหารรวม ๔ แขวง ประกอบไปด้วย แขวงทุ่งพญาไท, แขวงถนนเพชรบุรี, แขวงถนนพญาไท, และแขวงมักกะสัน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับการปกครอง การบริหาร และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ในการติดต่อใช้บริการของกรุงเทพมหานคร
แม้ว่าเขตราชเทวีจะมีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก แต่ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ แต่เนื่องจากพื้นที่ของเขตราชเทวีในอดีตเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงทำให้มีโบราณสถานที่มีความสำคัญและความสวยงามของสถาปัตยกรรมแฝงอยู่ ท่ามกลางความเจริญของเมืองกรุง และตึกสูงระฟ้ามากมายดังคำขวัญของเขต
          สำนักงานเขตราชเทวี เป็นพื้นที่เขตชั้นใน ที่มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและการคมนาคม มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพราะการเดินทางสะดวกสบายประกอบกับเป็นสำนักงานเขตแห่งแรกที่เปิดให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คณะกรรมการการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต โดยมีนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตราชเทวี เป็น ๑ ใน ๘ ของสำนักงานเขตนำร่อง ตามนโยบายการปรับปรุงให้บริการของสำนักงานเขต โดยมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และส่วนประกอบของอาคาร เป็นศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ซึ่งเป็นการบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม และเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริการต่อประชาชนได้ ณ จุด ๆ เดียวรวมทั้งปรับระบบบริหารการจัดการภายในสำนักงานเขตให้สอดคล้องกับการให้บริการในยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อให้สำนักงานเขตเป็นสถานที่ที่สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้ทุกรูปแบบทุกระบบงาน มีการเชื่อมเป็นเครือข่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบคิว โดยมีเป้าหมายในการขยายปริมาณงานและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ ลดขั้นตอนการติดต่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการ เสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการศูนย์บริการ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service Organization)

 
ที่มาของชื่อ
นามราชเทวีศรีสง่า ล้ำคุณค่าวังพญาไท
อนุสาวรีย์ชัยทหารหาญ ศิลปะโบราณวังสวนผักกาด
เด่นผงาดใบหยกตึกระฟ้า งามจับตาผ้าไหมที่บ้านครัว

 
          ตั้งตามชื่อของสี่แยก สี่แยกราชเทวี ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนพญาไท กับถนนเพชรบุรีโดยคำว่า “ราชเทวี” นั้นมาจากชื่อสะพานข้ามคลองประแจจีน (ปัจจุบันถูกถมไปแล้ว) บนถนนพญาไท ก่อนเข้าถนนเพชรบุรี ว่าสะพานราชเทวี ซึ่งคำว่า "ราชเทวี" นั้นเป็นชื่อที่ตั้งตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ซึ่งเป็นพระนางเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
 
สถานที่ตั้งที่ทำการเขต สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์