Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติต่างๆ

ข้อมูลประชากรในพื้นที่เขตราชเทวี (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 63)
 
แขวง หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
ทุ่งพญาไท 10,407 15,906 16,277 32,183
ถนนพญาไท 11,626 4,262 5,301 9,563
ถนนเพชรบุรี 11,612 6,715 7,873 14,588
มักกะสัน 18,408 7,674 8,080 15,754
รวม 52,053 34,557 37,531 72,088
 
ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ
 
2563 เมษายน คลิกที่นี่
2563 มีนาคม คลิกที่นี่
2563 กุมภาพันธ์ คลิกที่นี่
2563 มกราคม คลิกที่นี่
2562 ธันวาคม คลิกที่นี่
2562 พฤศจิกายน คลิกที่นี่
2562 ตุลาคม คลิกที่นี่
2562 กันยายน คลิกที่นี่
2562 สิงหาคม คลิกที่นี่
2562 กรกฎาคม คลิกที่นี่
2562 มิถุนายน คลิกที่นี่
2562 พฤษภาคม คลิกที่นี่
2562 เมษายน คลิกที่นี่
2562 มีนาคม คลิกที่นี่
2562 กุมภาพันธ์ คลิกที่นี่
2562 มกราคม คลิกที่นี่