Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหาร (23 ก.ค. 64)

 

นางทวีพร  โชตินุชิต
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

0 2354 4218
นายขวัญเมือง บุญประสงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
0 2354 4199
นายโยธิน  อยู่นุช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี

0 2354 4213
นางสาวเต็มเดือน  ก้อนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

0 2354 4206
หนังสือราชการ - ศนฐ. นายบรรเจิด  แหลมศรี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

0 2354 4216
นางสุดา  ปัญญาพรวิทยา
หัวหน้าฝ่ายโยธา

0 2354 4203
นายประมวล  แสงแก้วศรี
หัวหน้าฝ่ายรายได้

0 2354 4215
นางสาวบุษมาพร  ชัยวาณิชยา
หัวหน้าสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

0 2354 4214
นางสาวหทัยทิพย์  รอดนิต
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

0 2354 4197
นายพรชัย  ชูชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

0 2354 4217
นางสาวจรรยพร  จิตต์สมานภักดี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

0 2354 4209
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

0 2354 4194
นางสาวภัคภร  แสงศิวะฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

0 2354 4202