Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหาร (25 พ.ค. 63)

 นางสาวรุจิรา  อารินทร์
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
หนังสือราชการ - ศนฐ.  - ว่าง -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
 ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
นางสาวเต็มเดือน  ก้อนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายโยธิน  อยู่นุช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางสุดา  ปัญญาพรวิทยา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายประมวล  แสงแก้วศรี
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสาวบุษมาพร  ชัยวาณิชยา
หัวหน้าสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 นางสาวหทัยทิพย์  รอดนิต
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายพรชัย  ชูชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางสาวจรรยพร  จิตต์สมานภักดี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นายสาคร  โพธิกุล
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางสาวภัคภร  แสงศิวะฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม