Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหาร (11 มิ.ย. 64)

 

นางทวีพร  โชตินุชิต
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
นายขวัญเมือง บุญประสงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
นายโยธิน  อยู่นุช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
นางสาวเต็มเดือน  ก้อนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หนังสือราชการ - ศนฐ. นายบรรเจิด  แหลมศรี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
นางสุดา  ปัญญาพรวิทยา
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายประมวล  แสงแก้วศรี
หัวหน้าฝ่ายรายได้
นางสาวบุษมาพร  ชัยวาณิชยา
หัวหน้าสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นางสาวหทัยทิพย์  รอดนิต
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นายพรชัย  ชูชัยวุฒิพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
นางสาวจรรยพร  จิตต์สมานภักดี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นายมาณพ  สายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นางสาวภัคภร  แสงศิวะฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม