Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

กลุ่ม :
ค้นหา :
ตอบ  จะมีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพภายในวันที่ 1 - 30 พ.ย. ของทุกปี โดยลงทะเบียนได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตอบ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
สมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หรือเผื่อเรียก พร้อมสำเนาที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได้ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน โดยใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชนชนของผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง