Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

กลุ่ม :
ค้นหา :
ตอบ     ถ้าตรวจพบหรือได้รับแจ้ง กรณีมีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า เจ้าหน้าที่เทศกิจจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535) เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่เข้าตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการ
                   1. กรณีพบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จะสั่งให้แก้ไขหรือขจัดการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะให้หมดไป หากไม่ยินยอมดำเนินการ เจ้าหน้าที่จึงจะทำการจับและยึดของกลางไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งดำเนินคดีที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี แต่หากผู้กระทำผิดยินยอมแก้ไขหรือชำระค่าปรับตามที่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบคดีแล้ว คดีเป็นอันเลิกกัน
                   2. กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่อาจทราบตัวผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น ทำการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่งหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิด
                   และที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมหรือส่งแก้ไขแล้ว แต่ยังพบกระทำความผิดอยู่เสมอ เนื่องจากกำลังของเจ้าหน้าที่มีจำกัดไม่อาจอยู่ประจำจุดหรือเฝ้าระวังพื้นที่ได้ตลอด แต่ดำเนินการตรวจสอบลักษณะตรวจตราหรือเข้มงวดกวดขันไปทั่วบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ หากพบกระทำผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
ตอบ     ตรวจพบหรือได้รับแจ้งการจอดรถยนต์บนทางเท้า เจ้าหน้าที่เทศกิจจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยออกตรวจพื้นที่ เมื่อพบการกระทำผิดจอดรถยนต์บนทางเท้า
                   1. กรณีพบตัวผู้กระทำความผิด จะสั่งให้แก้ไขหรือขจัดการจอดรถยนต์บนทางเท้าให้หมดไป หากผู้กระทำผิดไม่ยินยอมดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะทำการจับกุมและเชิญตัวมาพบเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบคดี ส่าวนรถยนต์จะดำเนินการประสานกับสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ เพื่อทำการยกรถยนต์ออกจากทางเท้า แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมแก้ไขหรือชำระค่าปรับตามที่เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบคดีแล้ว คดีเป็นอันเลิกกัน
                   2. กรณีไม่พบตัวผู้กระทำผิดหรือไม่อาจทราบตัวผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จะทำการประสานสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ เพื่อทำการห้ามล้อหรือยกรถยนต์ออกจากทางเท้า
                   และที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมหรือส่งแก้ไขแล้ว แต่ยังพบการกระทำความผิดอยู่เสมอ เนื่องจากกำลังของเจ้าหน้าที่มีจำกัดไม่อาจอยู่ประจำจุดหรือเฝ้าระวังพื้นที่ได้ตลอด แต่ดำเนินการตรวจสอบลักษณะตรวจตราหรือเข้มงวด กวดขันไปทั่วบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น