Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

กลุ่ม :
ค้นหา :
ตอบ.  สำเนาสูติบัตรและ ทะเบียนบ้านเด็ก
          สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนผู้แจ้ง
ตอบ  ผู้ปกครอง บิดา มารดา หรือญาติของเด็กที่จะแจ้งเข้าเกณฑ์
ตอบ  ต้องมาแจ้งตามปกติ สามารถแจ้งทาง ปณ. หรือส่งโทรสารได้