Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
ค้นหา :
การเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ขายก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง หรืออื่น ๆ ต้องติดต่อขออนุญาตที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ชั้น 5 สำนักงานเขตราชเทวี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2354 4214 ทุกวัน และเวลา ราชการ
ต้องใช้เอกสารดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ประกอบการ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบการ
๓. กรณีสถานที่ ที่ใช้ประกอบการ มิใช่เป็นของผู้ประกอบการ ต้องแนบสัญญาเช่าซึ่งผู้ให้เช่าต้องมีหลักฐานแสดงถึงกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อง
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่ใช้ประกอบการ (ถ่ายเอกสารหน้าแรก และหน้าที่มีรายชื่อ บุคคลที่เป็นเจ้าบ้าน)
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า
๖.สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/หนังสือรับรองการใช้อาคาร  ที่แสดงว่าอาคารที่ใช้ประกอบการเป็นอาคารประเภทใด (  ต้องเป็นอาคารที่สามารถประกอบกิจการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
๗. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกินหกเดือน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในนิติบุคคล
๘. เอกสารที่เป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
๙. กรณีที่เจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย   พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจ
๑๐. ใบรับรองแพทย์ ของพ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ
สำหรับหลักเกณฑ์ ในการได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร ประอบด้วย
  1. ต้องมีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  2. ผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน
  3. สถานที่ต้องถูกสุขลักษณะ พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ ต้องปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล
  4. อาหาร ต้องไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี ที่ ต้องห้าม เช่น ฟอร์มาลีน บอแรกซ์ เป็นต้น และต้องผ่านการตรวจทางด้านจุลชีววิมยา