Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
ค้นหา :
     ตอบ หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คือ
 1. แบบคอขออนุญาต (ข.)
 2. กรณีเป็นนิติบุคคล  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. สำเนาโฉนดที่ดิน
 4. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง หรือสำเนาสัญญาเช่า
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมรายการคำนวณ   (กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 7. แผนผังบริเวณและแบบ 5 ชุด
ตอบ  ไม่เกิน 45 วัน   หากมีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  ใช้เวลา 15 วัน
ตอบ  อาคารที่สำนักงานเขตมีอำนาจพิจารณาได้มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร 
ตอบ  ได้  แต่ต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้
 1. การเปลียนแปลงโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุที่มีขนาด จำนวนและชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 2. การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอีนซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเดิม เกินร้อยละสิบ
 3. การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือขยายลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนักหรือเนื้อที่ส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารเดิมเกินร้อยละสิบ
 4. การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาหรือพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น รวมกันรวมไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน