Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/12/2016 การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่) (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี (Reviewer) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2