Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/12/2016 การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกรณีอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การออกหนังสือรับรองการเกิด ดาวน์โหลด
24/12/2016 การบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนครอบครัว (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอเปลี่ยนบัตรกรณีอื่น ๆ เช่น กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที... ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปี (กรณีมีหลักฐานแสดงการเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกเว้น หรือกรณีอายุเกินเจ็ดสิบปีที่... ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรกรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินกำหนด (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีผู้ขอมีบัตรมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ กรณีมีหลักฐาน (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว.. ... ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีไม่มีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูล หรือมีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย กรณีมีรายการบัตรเดิมในฐานข้อมูลซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ (Reviewer) ดาวน์โหลด
24/12/2016 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (Reviewer) ดาวน์โหลด
หน้า 3 ของ 6