Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 63

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล Link
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล Link
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) คลิกที่นี่
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ) คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ ข้อมูล Link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส คลิกที่นี่​
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่​
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล Link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่​
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่​
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่​

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล Link
 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่​
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่​
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่​
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่​

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล Link
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่​
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
              - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
คลิกที่นี่
              - ทะเบียนความเสี่ยงกรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คลิกที่นี่​
 
ข้อ ข้อมูล Link
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

​ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล Link
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกที่นี่