Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปี 2559

    สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ในด้านงานการปกครองท้องที่  การพัฒนาชุมชน  การส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การโยธา  การรักษาที่สาธารณะ  การพัฒนาผังเมืองเขต  การระบายน้ำ  การสาธารณสุข  การจัดเก็บรายได้  การรักษาความสะอาด  การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้  การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา  การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย

          การดำเนินงานของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  นอกเหนือจากภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 การดำเนินงานเป็นไปภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนา ในปัจจุบันอยู่ในระยะของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเป็นตัวรองรับภารกิจต่าง ๆ เพื่อผลของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนวัดผลได้เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

          แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559  ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นแผนปฏิบัติราชการปีที่ 4 
ตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560)  จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบัน  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559  โดยจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2559  ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเป็นเอกภาพ  คุ้มค่าและสมประโยชน์  สนองตอบความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน  ส่งผลต่อความเจริญของกรุงเทพมหานคร สาระของแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ มุ่งให้หน่วยงานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ดูแผนทั้งหมด-->คลิกที่นี่