Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ยอดผู้ใช้บริการและความพึงพอใจในการรับบริการฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ตารางแสดงยอดผู้ใช้บริการและยอดผู้ที่มีความพึงพอใจในการรับบริการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(อัพเดตล่าสุด 29 กันยายน 2558)

เดือน ยอดผู้ใช้บริการ
(คน)
ยอดผู้ประเมิน
​(คน)
ระดับความพึงพอใจ(คน) ร้อยละความพึงพอใจ รวม
มากที่สุด มาก
มิถุนายน 2558 45 40 23 17 100 96.73
กรกฎาคม 2558 50 45 33 12 100 96.73
สิงหาคม 2558 45 40 30 10 100 96.95