ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน


ภาพรวมของสำนักงานเขต

เพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่มีความคาดหวังในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงการให้บริการใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านกายภาพ ปรับปรุงสำนักงานเขตให้มีความสวยงาม สะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น
2. ด้านระบบงาน มีการพัฒนางานบริการทุกประเภทของสำนักงานเขตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเพิ่มงานบริการประเภทต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการกรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วนตรงตามความต้องการของประชาชน เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น
3. ด้านบุคลากร มีการคัดสรรและฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ “สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย”


พร้อมกันนี้ยังมีการปรับปรุงระบบงานแบ่งเป็น 5 ระบบ คือ
1. Pre-Service (เตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ) ประชาชนรับข้อมูล การบริการได้ทางเว็บไซต์
2. Express Service (บริการเสร็จทันใจ) งานที่ให้บริการได้รวดเร็ว เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน การชำระค่าธรรมเนียมขยะ
3. Period Service (บริการเสร็จตามกำหนดนัด) เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหรือมีขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายจะลดระยะเวลาลงและกำหนดนัดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. Delivery Service (บริการถึงชานเรือน) เป็นการให้บริการเชิงรุกที่ให้บริการถึงบ้าน
5. Mobile Service เป็นการให้บริการตามชุมชนซึ่งได้มีการจัดทำรถ Mobile ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 
หน้าที่บริหารการจัดการของฝ่ายทั้ง 10 ฝ่าย
1. ฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การสอบสวนรับรองกรณีต่างๆ งานทะเบียนพินัยกรรม งานทะเบียนสมาคม งานทะเบียนมูลนิธิ งานทะเบียนสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ งานทะเบียนพาณิชย์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลือกตั้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

2. ฝ่ายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทะเบียนทั่วไป ฯลฯ

3. ฝ่ายโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้าและสิ่งสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมละสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ การควบคุมสัตว์นำโรค ฯลฯ

5. ฝ่ายรายได้ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร การสืบทรัพย์และดำเนินคดีผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ที่อยู่ในพื้นที่เขต ฯลฯ

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเก็บขนมูลฝอย การปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ

7. ฝ่ายการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ

8. ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ

9. ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 งานเกี่ยวกับคดี ฯลฯ

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ