Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา(ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 09-02-59)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
09/02/2016 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
04/06/2015 คำร้องการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
16/03/2015 บันทึก ป.ค. 14 ดาวน์โหลด
16/03/2015 ใบแจ้งการขุดดิน ถมที่ แบบ ค. 1 ดาวน์โหลด
16/03/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่(แนบกับ น. 7) แบบ น. 8 ดาวน์โหลด
16/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคน ใหม่ แบบ น. 7 ดาวน์โหลด
16/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต แบบ น. 6 ดาวน์โหลด
16/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุม แบบ น. 5 ดาวน์โหลด
16/03/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน แบบ น 4 ดาวน์โหลด
16/03/2015 ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
16/03/2015 ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
16/03/2015 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
16/03/2015 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
16/03/2015 แบบ ข. 8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดาวน์โหลด
16/03/2015 แบบ ข. 1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1