Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

การให้บริการตามอำนาจหน้าที่

          ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น
· พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
· พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
· พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
· พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
· พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
· พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและถมดิน พ.ศ.2475
· พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
· พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
· พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
· พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
· พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484
· พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
· พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
· พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
· พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482
· พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
· พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
· พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550
· พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ


>>ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติราชการ