Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

การให้บริการตามอำนาจหน้าที่

          ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลค ทรอนิกส์)การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
การรับชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าภาษี
1. ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
• รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
2. ภาษีป้าย
• รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
3. ภาษีบำรุงท้องที่
เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีครั้งสุดท้ายของทุกรอบระยะเวลาภายใน 4ปี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน หากยังไม่เคยได้รับการประเมินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
• ใบแจ้งเตือนการชำระเงินที่ส่งไปตามที่อยู่ของผู้เสียภาษี
• หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

วิธีการชำระเงิน
1. ยื่นชำระเงินที่ศูนย์ One Stop Service ของสำนักงานเขต สามารถชำระได้โดย
• เงินสด
• เช็คโดย
>> จ่าย “กรุงเทพมหานคร” หรือ Bangkok Metropolitan Administration
>> ขีดคร่อมเช็ค และขีด “หรือผู้ถือ/ตามคำสั่ง”
>> เป็นเช็คหักบัญชีสำนักเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร
>> ไม่สามารถรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ และเป็นเช็คลงวันที่ที่เจ้าหน้าที่รับชำระเช็คนั้นหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 30 วัน
>> จำนวนเงินเช็คต้องไม่เกินจำนวนค่าภาษีที่ต้องชำระ จำนวนเงินตัวเลขและตัวอักษรถูกต้องตรงกัน
>> กรณีผ่อนชำระให้นำใบผ่อนชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินที่ชำระงวดก่อนมาแสดง
• การชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตประเภท Visa และ Master ของสถาบันการเงินทุกแห่งคิดค่าธรรมเนียมอัตรารัอยละ 1 ของยอดชำระเงิน/รายการ
• การชำระเงินผ่านบัตร ATM หรือ Visa Debit ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียม 10บาท/รายการ
• ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
สามารถติดต่อขอรับบริการและชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์บริการของฝ่ายต่างๆ ณ สำนักงานเขต
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั่วไป
ติดต่อขอรับเงินกับฝ่ายการคลังของสำนักงานเขต ได้ 2 กรณี
1. กรณีผู้มีอำนาจรับเงินมารับด้วยตนเอง ใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
• ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
• ตรายางประทับของบริษัท ห้างร้าน (ถ้ามี)
• บัตรประจำตัวประชาชน
2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
• ใบเสร็จรับเงิน
• ตรายางประทับของบริษัท ห้างร้าน (ถ้ามี)
• หนังสือมอบอำนาจรับเงิน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท ห้างร้าน (ให้ผู้มีอำนาจเซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ไม่หมดอายุก่อนวันมารับเงิน)

การติดต่อยื่นวางเงินค่าประกันซองราคา การถอนเงินประกันซองประกวดราคา การรับหลักประกันสัญญา การถอนเงินซองประกันสัญญา การรับเงิน
1. ขั้นตอนในการติดต่อยื่นวางเงินค่าประกันซองประกวดราคา
1. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำหลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวข้างต้นมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันและเวลากำหนด
2. เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกันซองประกวดราคา ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อนำไปยื่นซองประกวดราคา
3. เมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่ประกาศแจ้งความประกวดราคา เจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานและรายงานถึงจำนวนที่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา ให้หน่วยงานที่ดำเนินการประกวดราคาซื้อหรือจ้างทราบ

2. การถอนเงินประกันซองประกวดราคา
• ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ 
1. เมื่อทราบผลการประมูลในวันเปิดซองว่าประมูลไม่ได้ก็ขอถอนได้ โดยทำเรื่องแจ้งมาที่เขตเพื่อยื่นความจำนงขอถอนเงินได้ กรณีผลการประกวดราคาแล้วและมิได้เป็นรายที่ต้องยึดไว้พิจารณา 3 ราย
2. สำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา จะคืนให้หลังวันเซ็นสัญญา คือเมื่อผู้มีอำนาจซื้อหรือสั่งจ้างได้มีคำสั่งเด็ดขาดให้ซื้อหรือจ้างจาก ผู้เข้าประกวดราคารายใดแล้วเรียกให้ผู้เข้าประกวดราคารายนั้นมาเซ็นสัญญา สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 
1. ผู้เป็นเจ้าของกิจการมารับด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
2. กรณีผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นมาแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุว่ามอบให้ใครมา รับเงิน เป็นค่าอะไร จำนวนเท่าไรและต้องมีพยาน 2 คนเซ็นเป็นพยานด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินออกให้เป็นหลักฐานในการรับเงินประกันซอง
สถานที่ติดต่อ 
หน่วยงานที่ได้ยื่นหลักประกันซองไว้ เช่น ยื่นไว้ที่ฝ่ายโยธา ก็ให้ติดต่อขอถอนเงินประกันซองจากฝ่ายโยธาเป็นต้น
ขั้นตอนในการติดต่อขอถอนเงินประกันซองประกวดราคา 
1. เมื่อคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาแล้ว ผู้ที่ได้รับการพิจารณาซื้อหรือจ้างสามารถถอนเงินประกันซองจากคณะกรรมการ เปิดซองได้ โดยยื่นหลักฐานตามที่กำหนดดังกล่าว
2. กรณีที่คณะกรรมการเปิดซองเห็นว่าควรให้ยึดไว้เพื่อรอการอนุมัติให้ผู้ขาย กำหนดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้อนุมัติการคืนเงินประกันซองแล้ว หน่วยงานก็จะแจ้งให้มารับคืนเงินประกันซองได้ต่อไป
3. สำหรับรายที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ซื้อหรือจ้างให้ทำหนังสือแจ้งความ ประสงค์ขอถอนเงินประกันซองพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจะคืนเงินประกันซองให้ต่อไป

3. การรับหลักประกันสัญญา
• ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อหรือจ้างเมื่อได้รับแจ้งให้มาทำสัญญา ต้องยื่นหลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อกรุงเทพมหานคร หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3วันทำการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่กำหนด
4. พันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นจำนวนเงินในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ10 ของราคาพัสดุที่ตกลงชื้อหรือจ้างกับหน่วยงานที่ดำเนินการซื้อหรือจ้าง
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 
1. ผู้เป็นเจ้าของกิจการต้องมาลงชื่อในสัญญาด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาได้ต้องมอบหมายบุคคลอื่นมาแทน โดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาด้วย
2. บัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการ และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ (กรณีเจ้าของกิจการมิได้มาด้วยตนเอง)
3. บัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการ (กรณีมาด้วยตนเอง)
4. ตรายางบริษัท ห้าง ร้าน
5. เงินประกันสัญญาตามที่จำนวนที่กำหนด
สถานที่ติดต่อ 
ตามหนังสือของหน่วยงานที่แจ้งไป เช่น ฝ่ายโยธา ได้มีหนังสือแจ้งให้นำหลักฐานมาทำสัญญาก็ให้นำหลักประกันสัญญามาติดต่อทำ สัญญากับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตนั้น
ขั้นตอนในการติดต่อยื่นหลักประกันสัญญา 
1. ผู้ได้รับการพิจารณาซื้อหรือจ้างให้มายังสถานที่ทำสัญญาตามที่กำหนดพร้อมหลักฐาน
2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดว่ามีหลักฐานครบถ้วนหรือไม่
3. กรณีที่นำเงินสดหรือเช็คมาค้ำประกันสัญญา เจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน ให้ไว้เป็นหลักฐาน

4. การถอนเงินประกันซองสัญญา
• ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ 
หลังจากวันที่ส่งของหรือส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะพ้นภาระผูกพันตามสัญญา ผู้ยื่นหลักประกันสัญญาสามารถขอถอนหลักประกันสัญญาคืนได้
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. หนังสือของบริษัท ห้าง ร้าน ถึงหน่วยงานที่ซื้อ หรือจ้างแจ้งรายละเอียดขอถอนหลักประกันสัญญา
2. กรณีที่หลักประกันสัญญาเป็นเงินสด ต้องแนบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่เจ้าหน้าที่การเงินออกให้ในวันที่มาทำสัญญาด้วย
สถานที่ติดต่อ 
หน่วยงานที่ได้ติดต่อทำสัญญาไว้
ขั้นตอนในการติดต่อขอถอนหลักประกันสัญญา 
1. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำหลักฐานมาติดต่อกับหน่วยงานที่ทำสัญญา
2. กรณีหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด เช็ค เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนจนได้รับ อนุมัติ จึงแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับแจ้งมารับคืนเงินต่อไป
3. กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา หน่วยงานจะทำหนังสือแจ้งต่อธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันว่าพ้นภาระผูกพันใน การค้ำประกันสัญญาในเรื่องดังกล่าว แล้วมอบให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป

5.การรับเงิน
หลักเกณฑ์ 
งบประมาณ กทม.ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ดำเนินงานเสร็จบริบูรณ์ ให้มารับเงินค่าสินค้าหรือค่าจ้างที่ฝ่ายการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานครให้โอนเงินมาจ่ายที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขต ส่วนงบประมาณ สส. ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างติดต่อรับเงินที่กองระบบการคลัง สำนักงานการคลัง กรุงเทพมหานคร
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง 
1. บัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของกิจการตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา 1 ชุด
2. กรณีผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาด้วยตนเอง ให้มอบหมายบุคคลอื่นมาแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจมีข้อความระบุว่ามอบให้ใครมา รับเงิน เป็นค่าอะไร จำนวนเท่าไร และต้องมีพยาน 2 คนเซ็นเป็นพยานด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นเจ้าของบัตรประจำตัวของผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า หรือค่าจ้าง
ค่าธรรมเนียม 
ผู้ขายสินค้าหรือรับจ้างทำงานให้กับสำนักงานเขต จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
- นิติบุคคลตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
- ร้านค้า,บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10.000 บาท ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
สถานที่ติดต่อ 
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต
ขั้นตอนในการติดต่อขอรับเงิน 
1. ผู้มารับเงินนำหลักฐานมาติดต่อ
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้วมอบเช็คเงินสดค่า สินค้าหรือค่าจ้างที่หักภาษีแล้ว แก่ผู้มารับเงินต่อไป
บทกำหนดโทษ 
1. ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าให้กับสำนักงานเขตส่งมอบสินค้าไม่ทันกำหนดตามใบสั่ง ซื้อหรือสัญญาซื้อจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ถ้าเป็นการซื้อโดยวิธีพิเศษจะคิดค่าปรับเป็น 2 เท่าของราคาปกติ
2. ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานให้สำนักงานเขตไม่แล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง จะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราระหว่าง ร้อยละ0.01-0.25 ของราคาจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 300 บาท นับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาจนถึงวันส่งมอบ แต่ถ้าเป็นการจ้างโดยวิธีพิเศษจะคิดค่าปรับเป็น 2 เท่า ของราคาปกติ

รับชำระเงิน
1. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย
ผู้ชำระเงินค่าภาษีต้องติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ตรวจสอบคำนวณภาษี และเขียนใบนำชำระเงินค่าภาษี ผู้ชำระเงินค่าภาษีจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ฝ่าย การคลัง สำนักงานเขต
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่
- ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
- ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- ใบอนุญาตสถานที่แต่งผม
- ใบอนุญาตผู้รับจ้างแต่งผม
- ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
- ใบอนุญาตตลาดเอกชน
ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องติดต่อที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลตรวจสอบคำนวณค่า ธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต


>>ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติราชการ