Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

การให้บริการตามอำนาจหน้าที่

          ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า)การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
การให้บริการของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- บริการเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยติดเชื้อ) จากบ้านพักอาศัย ห้างร้านต่างๆ สถานที่ของรัฐและเอกชนในพื้นที่เขต
- การกวาดถนน ตรอก ซอยต่างๆ และบริเวณที่เป็นที่สาธารณะให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน โดยแจ้งขอใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4274727,02 4284884 ต่อ 6825 หรือแจ้งด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
- ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตสวนหย่อมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยว กับต้นไม้ในที่สาธารณะ

ขั้นตอนการให้บริการ/การชำระค่าธรรมเนียม
• ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
1. ชำระด้วยตนเอง >> ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
2. แจ้งทางโทรศัพท์ >> จัดเจ้าหน้าที่เก็บที่บ้าน >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
3. จัดเจ้าหน้าที่เก็บตามบ้านเรือนทุกวัน >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
• บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน
1. แจ้งด้วยตนเอง >> ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ >> ในเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ >> ออกรหัสแจ้ง >> ดำเนินการในวันถัดไป >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
2. แจ้งทางโทรศัพท์ >> ในเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ >> ออกรหัสแจ้ง >> ดำเนินการในวันถัดไป >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
• บริการตัดแต่งต้นไม้
1. แจ้งด้วยตนเอง >> ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนธารณะ >> รับเรื่อง >> ดำเนินการ >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
2. แจ้งทางโทรศัพท์ >> รับเรื่อง >> ดำเนินการ >> ชำระเงิน >> ออกใบเสร็จ
อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
- ค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน
1. เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไป ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
2. เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 150 บาท
3. เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน
1.1 วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
1.2 วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆลิตร เดือนละ 40 บาท หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร
1.3 วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท
1.4 วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 2,000 บาท หรือเศษของลูกบาศก์เมตร
2. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
2.1 ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 150 บาท
2.2 ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท หรือเศษของลูกบาศก์เมตร

- ค่าบริการตัดและขุดต้นไม้ 
1. ค่าบริการในการตัดต้นไม้
1.1 บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 200 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม. ต้นละ 500 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม. ต้นละ 800 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม. ต้นละ 1,400 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 1,700 บาท
1.2 บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
- ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 400 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม. ต้นละ 1,600 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม. ต้นละ 2,200 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม. ต้นละ 2,800 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 3,400 บาท
2. ค่าบริการในการขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว
- ขนาดรอบโคนต้น 50-100 ซม. ต้นละ 600 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม. ต้นละ 1,400 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม. ต้นละ 2,000 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม. ต้นละ 3,000 บาท
- ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม. ขึ้นไป ต้นละ 4,000 บาท

3. ค่าเก็บขน (ระยะทางต่อกิโลเมตร)
3.1 ไม่เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 500 บาท
3.2 เกิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป เที่ยวละ 700 บาท
หมายเหตุ ถ้าผู้ขอใช้บริการเป็นหน่วยงานของรัฐให้ลดค่าบริการลงร้อยละ 20 จากอัตราที่กำหนด


>>ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติราชการ