Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลการให้บริการของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

 

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 กันยายน 2558

กลุ่มงานกวาด
สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนกันยายน 2558
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน 54 แห่ง 123 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 44 แห่ง 48 ครั้ง
3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอกแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ
 


สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนสิงหาคม 2558
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน 54 แห่ง 123 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 44 แห่ง 48 ครั้ง
3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอกแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ

สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนกรกฎาคม 2558
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน 54 แห่ง 123 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 44 แห่ง 48 ครั้ง    3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอกแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ

สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนมิถุนายน 2558
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน 54 แห่ง 123 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 42 แห่ง 46 ครั้ง
3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอกแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ

 
 
 
 
สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนพฤษภาคม 2558
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน 54 แห่ง 128 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 42 แห่ง 46 ครั้ง
3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอกแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ

สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนเมษายน 2558
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรอก ซอย จำนวน 54 แห่ง 118 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 42 แห่ง 46 ครั้ง
3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอกแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯกลุ่มงานสวน
สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนกันยายน 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 100 ต้น
บริเวณเกาะกลางถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน 50 ต้นสถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 50 ต้น
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน 150 ต้น

สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 150 ต้น
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน 100 ต้น

สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 100 ต้น
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน 50 ต้น

สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 100 ต้น
ริมทางเท้าถนนประชาอุทิศ จำนวน 250 ต้น

สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนเมษายน 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 100 ต้น
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน 50 ต้น
ริมทางเท้าถนนประชาอุทิศ จำนวน 50 ต้น

สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2558
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 50 ต้น
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ จำนวน 50 ต้น

กลุ่มงานเก็บขนมูลฝอย
สถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนสิงหาคม 2558
จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,698 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล:  725 กิโลกรัมสถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนกรกฎาคม 2558
จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,725 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 1,210 กิโลกรัม

สถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนมิถุนายน 2558
จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,868 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 1,186 กิโลกรัม


สถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนพฤษภาคม 2558
จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,748 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 1,051 กิโลกรัม


สถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนเมษายน 2558
จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,527 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 1,266 กิโลกรัม

สถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนมีนาคม 2558
จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,804 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 1,206 กิโลกรัม

กลุ่มงานเก็บขนมูลฝอย
สถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2557

จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,560 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 950 กิโลกรัมสถิติประมาณมูลฝอยที่สามารถเก็บขนได้ตลอดเดือนตุลาคม 2557

จำนวนปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้: 3,799 ตัน
แยกเป็นมูลฝอยยังใช้ได้/รีไซเคิล: 1,002 กิโลกรัม

 

กลุ่มงานสวน
สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2557
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 1-11 จำนวน 100 ต้น

สถิติดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2557
บริเวณเกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 150 ต้น
กลุ่มงานกวาด
สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนพฤศจิกายน 2557
   1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรก ซอย จำนวน 32 แห่ง 49 ครั้ง
   2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 47 แห่ง 45 ครั้ง
   3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
   4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
   5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
   6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ
สถิติการปฏิบัติงานพัฒนาความสะอาดเดือนธันวาคม 2557
1. พัฒนาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุ กำจัดวัชพืชที่ว่าง ถนน ตรก ซอย จำนวน 25 แห่ง 53 ครั้ง
2. ล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดผ่อนผัน ลานจอดรถเก็บขนมูลฝอย ลานกีฬาและอื่นๆจำนวน 44 แห่ง 48 ครั้ง
3. พัฒนาล้างทำความสะอาดศาสนสถาน โบราณสถานและสถานที่สำคัญได้แก่วัด จำนวน 7 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง
4. ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม 23 สะพาน
5. ล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ถังขยะ ช่องตะแกรงระบายน้ำ เฟอร์นิเจอร์สตรีท ฯลฯ ทั้งพื้นที่เขต
6. ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ ขูดลอแผ่นปลิวตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ฯลฯ