Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รับสมัครงาน

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา

>>>ผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวต่อไปว่า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 และข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และต้องนำหลักฐานมาในวันยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่มาสมัครสอบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สูติบัตร ทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 3.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 4.หลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 5.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 1 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 6.ไปรษณียบัตร จำนวน 1 แผ่น 7.หลักฐานทางทหาร ได้แก่ แบบ สด.8 , แบบ สด.9 , แบบ สด. 43 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 8.หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร.0 2427 4727 ต่อ 6807, 6808