ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 226 170 201 597  
2 แจ้งเกิด 10 25 37 72  
3 แจ้งตาย 19 31 26 76  
4 เพิ่มชื่อ 7 - - 7  
5 แก้ไขรายการบุคคล 195 - - 195  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 8 - - 8  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 422 434 487 1,343  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 141 - - 141  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 17 - - 17  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 363 136 325 824  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 105 32 165 302  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 237 63 153 453  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 248 23 46 317  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 38 7 12 57  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 4 4 1 9  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 87 36 90 213  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 237 63 153 453  
19 สมรส 64 23 67 154  
20 หย่า 13 8 25 46  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 27 9 26 62  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 5 2 11 18  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 5 - 1 6  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 - - 1  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 57 - - 57  
29 ตั้งชื่อสกุล 7 - - 7  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 4 - - 4  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 4 - - 4  
32 รับบุตรบุญธรรม - - - -  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 1 - - 1  
35 ยกเลิกชื่อสกุล 1 - - 1  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 11 - - 11  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 19 - - 19  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 73 26 64 163  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 37 - - 38  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

-   - -  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว - - - -  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 3 - - 3  
รวมรายการที่ 1-43 2,696 1,092 1,891 5,679  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 46,990 - - 46,990  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 10,570 2,120 7,080 19,770  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 7,445 - - 7,445  
รวมรายการที่ 44-46 65,005 2,120 7,080 74,205  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย