ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนพฤศจิกายน 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนพฤศจิกายน 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 1 ธันวาคม 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 272 195 163 630  
2 แจ้งเกิด 11 33 62 106 ต่างชาติ 5
3 แจ้งตาย 23 25 24 72  
4 เพิ่มชื่อ 2 - - 2  
5 แก้ไขรายการบุคคล 217 - - 217  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 17 - - 17  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 183 187 210 580  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 101 - - 101  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 12 - - 12  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 292 120 250 662  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 115 33 171 319  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 201 52 127 380  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 202 13 31 246  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 41 13 10 64  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 4 - 4 8  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 80 47 80 207  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 201 52 127 380  
19 สมรส 16 14 39 69 ต่างชาติ 1
20 หย่า 10 4 14 28  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 5 5 15 25  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 3 1 2 6  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 1 2 1 4  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 - - 1  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 63 - - 63  
29 ตั้งชื่อสกุล 5 - - 5  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 2 - - 2  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 2 - - 2  
32 รับบุตรบุญธรรม - - - -  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 3 - - 3  
35 ยกเลิกชื่อสกุล - - - -  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 11 - - 11  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 13 - - 13  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 31 18 41 90  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 1 1 2 4  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

- - - -  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 1 - - 1  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 1 - 1 2  
รวมรายการที่ 1-43 2,143 815 1,374 4,332  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 23,050 - - 23,050  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 10,740 1,960 6,580 19,280  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 7,075 - - 7,075  
รวมรายการที่ 44-46 40,865 1,960 6,580 49,405  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย