ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนตุลาคม 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนตุลาคม 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2557

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน จำนวนผู้รับบริการ
พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 237 153 170 560  
2 แจ้งเกิด 26 36 31 93  
3 แจ้งตาย 33 22 22 77  
4 เพิ่มชื่อ - - - -  
5 แก้ไขรายการบุคคล 180 - - 180  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 5 - - 5  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 163 238 251 652  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 87 - - 87  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 12 - - 12  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 306 86 246 638  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 143 37 154 334  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 244 48 135 427  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 182 9 29 220  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 61 13 20 94  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 2 9 3 14  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 104 24 89 217  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 244 48 135 427  
19 สมรส 14 10 32 56  
20 หย่า 7 5 8 20  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 7 6 14 27  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 2 2 1 5  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 4 3 - 7  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 48 - - 48  
29 ตั้งชื่อสกุล 5 - - 5  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 4 - - 4  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 2 - - 2  
32 รับบุตรบุญธรรม - - - -  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล - - - -  
35 ยกเลิกชื่อสกุล - - - -  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 9 - - 9  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 10 - - 10  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 27 24 35 86  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 6 7 4 17  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

1 1 - 2  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 1 - - 1  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 6 - - 6  
รวมรายการที่ 1-43 2,182 781 1,379 4,342  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 52,325 - - 52,325  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 11,260 1,880 6,340 19,480  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 5,460 - - 5,460  
รวมรายการที่ 44-46 69,045 1,880 6,340 77,265  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย