ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนกันยายน 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนกันยายน 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน จำนวนผู้รับบริการ
พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 268 188 157 613  
2 แจ้งเกิด 29 47 34 110  
3 แจ้งตาย 36 35 23 94 ต่างชาติ 1
4 เพิ่มชื่อ - - - -  
5 แก้ไขรายการบุคคล 215 - - 215  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 54 - - 54  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 185 159 280 624  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 135 - - 135  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 7 - - 7  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 521 137 468 1,126  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 181 43 229 453  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 325 52 170 547  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 253 20 38 311  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 49 5 20 74  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 6 1 9 16  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 163 52 151 366  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 325 52 170 547  
19 สมรส 25 21 54 100 ต่างชาติ2
20 หย่า 20 4 10 34  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 13 12 18 43  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 8 1 3 12  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 2 1 - 3  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 60 - - 60  
29 ตั้งชื่อสกุล 6 - - 6  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 4 - - 4  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 7 - - 7  
32 รับบุตรบุญธรรม - - - -  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 1 - - 1  
35 ยกเลิกชื่อสกุล 2 - - 2  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 11 - - 11  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 12 - - 12  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 35 24 39 98  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 1 1 4 6  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

10 - - 10  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 2 - - 2  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 7 5 - 12  
รวมรายการที่ 1-43 2,978 860 1,877 5,715  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 47,230 - - 47,230  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 15,190 2,320 8,730 26,240  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 6,475 - - 6,475  
รวมรายการที่ 44-46 68,895 2,320 8,730 79,945  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย