ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนสิงหาคม 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนสิงหาคม 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 3 กันยายน 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 235 159 126 520  
2 แจ้งเกิด 12 38 62 112 ต่างด้าว 6
3 แจ้งตาย 24 16 21 61 ต่างด้าว 1
4 เพิ่มชื่อ 1 - - 1  
5 แก้ไขรายการบุคคล 152 - - 152  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 48 - - 48  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 916 1,039 1,453 3,408  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 121 - - 121  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 9 - - 9  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 413 155 315 883  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 127 35 161 323  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 244 72 125 441  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 164 13 25 202  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 58 14 11 83  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 1 3 4 8  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 91 25 74 190  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 244 72 125 441  
19 สมรส 26 29 39 94 ตปท 11
20 หย่า 6 2 10 18  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 8 11 16 35  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 2 1 4 7  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร - - - -  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 - - 1  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 47 - - 47  
29 ตั้งชื่อสกุล 7 - - 7  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 8 - - 8  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 2 - - 2  
32 รับบุตรบุญธรรม 2 - - 2 ตปท 2
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 2 - - 2  
35 ยกเลิกชื่อสกุล - - - -  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 7 - - 7  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 4 - - 4  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 37 19 30 86  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 15 2 2 19  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

-   - -  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว - - - -  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 2 - - 2  
รวมรายการที่ 1-43 3,036 1,705 2,604 7,345  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 45,670 - - 45,670  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 10,300 2,990 6,340 19,630  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 5,900 - - 5,900  
รวมรายการที่ 44-46 61,870 2,990 6,340 71,200  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย