ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนกรกฎาคม 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนกรกฎาคม 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 สิงหาคม 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 258 183 150 618  
2 แจ้งเกิด 15 52 64 131  
3 แจ้งตาย 22 26 25 73  
4 เพิ่มชื่อ 4 - - 4  
5 แก้ไขรายการบุคคล 186 - - 186  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 134 - - 134  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 153 231 6,966 7,350  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 121 - - 121  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 16 - - 16  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 394 147 326 867  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 140 51 192 383  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 224 67 111 402  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 206 21 32 259  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 53 6 11 70  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน - 2 4 6  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 107 16 92 215  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 224 67 111 402  
19 สมรส 22 15 45 82  
20 หย่า 10 7 15 32  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 11 6 21 38  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 1 2 6 9  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 1 - - 1  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 - - 1  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 59 - - 59  
29 ตั้งชื่อสกุล 2 - - 2  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 9 - - 9  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 6 - - 6  
32 รับบุตรบุญธรรม 3 - - 3  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 1 - - 1  
35 ยกเลิกชื่อสกุล 1 - - 1  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 4 - - 4  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 5 - - 5  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 45 22 51 118  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 18 2 2 22  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

1   - 1  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว - - - -  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 3 - - 3  
รวมรายการที่ 1-43 2,487 923 8,224 11,634  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 85,080 - - 85,080  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 10,620 2,550 6,660 19,830  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 6,965 - - 6,965  
รวมรายการที่ 44-46 102,665 2,550 6,660 111,875  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย