ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนมิถุนายน 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนมิถุนายน 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 250 193 155 598  
2 แจ้งเกิด 1 40 58 99 ต่างด้าว 4
3 แจ้งตาย 20 38 26 84 ต่างด้าว 2
4 เพิ่มชื่อ 2 - - 2  
5 แก้ไขรายการบุคคล 180 - - 180  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 7 - - 7  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 959 955 1,286 3,200  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 109 - - 109  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 10 - - 10  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 407 164 285 856  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 138 45 174 357  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 253 47 125 425  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 208 17 48 273  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 71 13 12 96  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 2 4 4 10  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 104 34 85 223  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 253 47 125 425  
19 สมรส 208 17 48 273  
20 หย่า 14 8 14 36  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป 8 - - 8  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 4 3 13 20  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 5 2 4 11  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 1 1 - 2  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 2 1 - 3  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 45 - - 45  
29 ตั้งชื่อสกุล 8 - - 8  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 9 - - 9  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 5 - - 5  
32 รับบุตรบุญธรรม 1 - - 1  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 1 - - 1  
35 ยกเลิกชื่อสกุล 1 - - 1  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 7 - - 7  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 7 - - 7  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 46 19 30 95  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 17 4 6 27  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

-   - -  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 1 - - 1  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 5 - - 5  
รวมรายการที่ 1-43 3,177 1,650 2,465 7,292  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 52,900 - - 52,900  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 10,870 2,070 6,560 19,500  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 7,175 - - 7,175  
รวมรายการที่ 44-46 70,945 2,070 6,560 79,575  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย