ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนเมษายน 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนเมษายน 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 1 พฤษภาคม 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 237 172 169 578  
2 แจ้งเกิด 13 44 52 109 ต่างด้าว 3
3 แจ้งตาย 33 35 16 84  
4 เพิ่มชื่อ 3 - - 3  
5 แก้ไขรายการบุคคล 169 - - 169  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 7 - - 7  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 740 461 856 2,057  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 109 - - 109  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 9 - - 9  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 333 117 270 720  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 120 37 133 290  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 250 123 116 489  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 233 25 44 302  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 50 10 22 82  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน 1 5 5 11  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 64 19 69 152  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 250 123 116 489  
19 สมรส 24 18 32 74  
20 หย่า 12 5 7 24  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 10 8 11 29  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 3 2 2 7  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 8 - 4 12  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 44 - - 44  
29 ตั้งชื่อสกุล - - - -  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 7 - - 7  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 7 - - 7  
32 รับบุตรบุญธรรม - - - -  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 2 - - 2  
35 ยกเลิกชื่อสกุล - - - -  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 6 - - 6  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 8 - - 8  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 44 23 32 99  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 14 3 1 18  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

-   - -  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 1 - - 1  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 3 - - 3  
รวมรายการที่ 1-43 2,814 1,230 1,957 6,001  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 46,600 - - 46,600  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 10,410 2,220 5,510 18,140  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 5,820 - - 5,820  
รวมรายการที่ 44-46 62,830 2,220 4,410 70,560  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย