ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนมีนาคม 2558

สถิติข้อมูลผู้มาขอรับการบริการเดือนมีนาคม 2558
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 3 เมษายน 2558

รายการ การติดต่อกับฝ่ายทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ

พื้นที่ กทม. ต่างจังหวัด รวม หมายเหตุ
ในเขต นอกเขต
1 ย้ายที่อยู่ 277 185 189 651  
2 แจ้งเกิด 18 26 69 113 ต่างด้าว 2
3 แจ้งตาย 26 28 17 71 ต่างด้าว 2
4 เพิ่มชื่อ 4 - - 4  
5 แก้ไขรายการบุคคล 245 - - 245  
6 กำหนดบ้านเลขที่ 975 - - 975  
7 คัดรับรองทะเบียนราษฎร์ 197 118 190 505  
8 จำหน่ายรายการบุคคล 113 - - 113  
9 แจ้งเกิดเกินกำหนด - - - -  
10 สอบสวนทะเบียนราษฎร 15 - - 15  
11 ทำบัตรกรณีปกติ 425 144 352 921  
12 ทำบัตรกรณีบัตรชำรุด 153 44 156 353  
13 ทำบัตรกรณีบัตรหาย 269 60 135 463  
14 ทำบัตรกรณีอื่นๆ 306 37 63 406  
15 ทำบัตรกรณีเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ 83 19 18 120  
16 คัดรับรองบัตรประจำตัวประชาชน - 2 5 7  
17 ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด 96 38 91 225  
18 สอบสวนบัตรประจำตัวประชาชน 268 60 135 463  
19 สมรส 16 16 34 66  
20 หย่า 22 1 13 36  
21 สอบสวนทะเบียนทั่วไป - - - -  
22 ใช้ น.ส. กรณีสมรส 7 3 9 19  
23 ใช้ น.ส. กรณีอย่า 7 - 2 9  
24 ใช้ น.ส.กรณีบันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
25 ใช้ น.ส.กรณีอื่นๆ - - - -  
26 รับรองบุตร 3 4 3 10  
27 บันทึกฐานะแห่งครอบครัว - - - -  
28 เปลี่ยนชื่อตัว 76 - - 76  
29 ตั้งชื่อสกุล 17 - - 17  
30 ใช้ชื่อสกุลมารดา 5 - - 5  
31 ใช้ชื่อสกุลบิดา 7 - - 7  
32 รับบุตรบุญธรรม - - - -  
33 เลิกรับบุตรบุญธรรม - - - -  
34 ร่วมใช้ชื่อสกุล 4 - - 4  
35 ยกเลิกชื่อสกุล 2 - - 2  
36 ใช้ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส 14 - - 14  
37 ใช้ชื่อสกุลตามสามี 9 - - 9  
38 คัดรับรอง ค.ร. ต่างๆ 54 21 37 112  
39 คัดรับรอง ช. ต่างๆ 35 1 7 43  
40

แจ้งย้ายที่อยู่แรงงานต่างด้าว

-   - -  
41 ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว - - - -  
42 บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - - - -  
43 ช่องบริการพิเศษคนพิการและผู้สูงอายุ 1 - - 1  
รวมรายการที่ 1-43 3,748 807 1,525 6,080  
44 ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 50,660 - - 50,660  
45 ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน 12,560 2,480 6,350 21,290  
46 ค่าธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป 9,555 - - 9,555  
รวมรายการที่ 44-46 72,675 2,480 6,350 81,505  

หมายเหตุ: ทุกรายการรวมจำนวนผู้มารับบริการในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย