ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารสำนักงานเขต

 


คณะผู้บริหาร

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

-อยู่ระหว่างจัดทำรูป​-

นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม
ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะนางภาวิดา จิตต์ธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ
นายอดุล  เทียนทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ


น.ส.ริญญาภัสร์  ปิยะปฐมพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวณัทน์ธีมา สาโรวาท
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายสนั่น อยู่เย็น
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายโยธา


น.ส.อรชา  มุ้ยเสมา
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ  นายอุดร  ศรีวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

น.ส.พิมพ์จุฑา  สกุนสิทธิ์ธาดา
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางเรณู  เทศงามถ้วน
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


น.ส.เบญจวรรณ  ท่าน้ำตื้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม


นายนรินทร์ธัช  จันดี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา