ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารสำนักงานเขต

 


คณะผู้บริหาร

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม
ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะนายอดุล  เทียนทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ- ว่าง- 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ


น.ส.ริญญาภัสร์  ปิยะปฐมพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวณัทน์ธีมา สาโรวาท
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายปฏิยุทธ ธรรมแสงศรี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


นายกรกริช สุคันธมาลัย
หัวหน้าฝ่ายโยธา


น.ส.อรชา  มุ้ยเสมา
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ  นายอุดร  ศรีวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

นางสาวประเทือง บรรณรักษ์ณา
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางเรณู  เทศงามถ้วน
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


น.ส.เบญจวรรณ  ท่าน้ำตื้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม


นายนรินทร์ธัช  จันดี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา