ตรวจสอบ/ยกเลิก การจองนัดหมาย
Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คณะผู้บริหารสำนักงานเขต

 


คณะผู้บริหาร

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

นางสาวอธิศรี  วุฒิภาคภักดี
ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ


นายอดุล  เทียนทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะนางวาสนา บูรณกิติโสภณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ


น.ส.ริญญาภัสร์  ปิยะปฐมพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายปฏิยุทธ ธรรมแสงศรี
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


นายกรกริช สุคันธมาลัย
หัวหน้าฝ่ายโยธา


 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ  นายอุดร  ศรีวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล

นางสาวประเทือง บรรณรักษ์ณา
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางเรณู  เทศงามถ้วน
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


น.ส.เบญจวรรณ  ท่าน้ำตื้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา