Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปี 2563

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภพของประชาชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดการเก็บรายได้ การบังคับ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย[1]
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 และศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของพื้นที่เขตเพื่อเป็นแสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา ยกระดับการพัฒนากรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2563 เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของหน่วยงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 
[1]ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59). ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123ตอนที่ 44 ง (27 เมษายน 2549)