Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปี 2561

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบเกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดการเก็บรายได้ การบังคับ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นแผนฯที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงาน เพื่อจัดการแก้ไขปัญหา และยกระดับการพัฒนากรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2561 เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของหน่วยงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครปัจจุบันอยู่ในระยะของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนปี 2561