Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนปี 2560

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำขึ้นบน
พื้นฐานอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบเกี่ยวกับงานการ
ปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง
ระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และ
     การก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการ
ลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น การจัดให้มี
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและ
บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความ
ปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การ
คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผัง
เมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดการเก็บรายได้ การบังคับ การบังคับการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
ตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระยะของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่
1 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เป็นตัวรองรับภารกิจต่าง ๆ
เพื่อผลของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนวัดผลได้เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ดูแผนทั้งหมด-->คลิกที่นี่