Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร: คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
ดาวน์โหลดเอกสาร: ชุดความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (สุขภาพแบบองค์รวม)
ดาวน์โหลดเอกสาร: ชุดความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (การวางแผนทางการเงิน)
ดาวน์โหลดเอกสาร: ชุดความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยในวันสูงอายุ)
ดาวน์โหลดเอกสาร: ชุดความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (กฏหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้) 

วีดีโอให้ความรู้