Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

      มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

แบบฟอร์มให้ดาวโหลด

1คำร้องขออนุญาตต่างๆ (pdf)
2.คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.1 (pdf) 
3.คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.3 (pdf)
4.คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.4 (pdf)
5.คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.6 (pdf)
6.คำขอโอนการดำเนินกิจการ แบบ อภ.8 (pdf)
7.คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ แบบ อภ.9 (pdf)
8.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ (pdf)
9.คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานและฌาปนสถาน แบบ ส.ฌ.1 (pdf)
10.เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน แบบ ต.อ.4 (pdf)
11.คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.1 (pdf)
12. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารแบบ สอ.5 (pdf)
13.คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.8 (pdf)
14.คำขอบอกเลิกดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.10 (pdf)
15.คำโอนการดำเนินกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.11 (pdf)
16.คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.(pdf)
17.คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ส.ณ.1 (pdf)
18.คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (pdf)
19.ใบรับรองแพทย์กรณีที่ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเกี่ยวกับการสัมผัสอาหารบนบาทวิถี (pdf)