Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก ตามโครงการสวนของพ่อ จำนวน 10 รายการ (26 พ.ค.60)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก ตามโครงการสวนของพ่อ จำนวน 10 รายการ ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นมรการสอบราคาจัดซื้อรายการดังกล่าว จำนวน 6 รายตามประกาศ เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่แนบ

เอกสารแนบ