Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งในชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ การสนับสนุให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงชุมชนบุกรุก ชุมชนก่อสร้าง ในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการรักษาความสะอาด การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการื้อย้ายชุมชนบุกรุก และจัดหาที่อยู่อาศัยอห่งใหม่ที่เหมาะสม ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาจิตใจ การจัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพของประชาชน เช่น จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และประสานงานจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร สภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การวมกลุ่ม การจัดสัมมนาศึกษาดูงาน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (1 ล้านบาท) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้วยการจัดตั้งลานกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (20 เมษายน 2560)
 
1. แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

3. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และแบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้อื่นขอรับค่า จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  (แบบ ศพส. 01 และแบบ ศพส. 02) 

4. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)

 
6. แบบสรุปข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน (กรณีการจัดตั้งชุมชนใหม่