Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

๑. การสอบสวนรับรองกรณีต่างๆ

๒. งานทะเบียนพินัยกรรม

     ๒.๑ กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในพินัยกรรม ๓ แบบ คือ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรมแบบเอกสารลับ และพินัยกรรมแบบเอกสารทำด้วยวาจา
    ๒.๒ การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
    ๒.๓ การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
    ๒.๔ การสละมรดก
    ๒.๕ การคัดและรับรองสำเนา

๓. งานทะเบียนสมาคม
    ๓.๑ การขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคม
    ๓.๒ การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสมาคม
          ๓.๒.๑ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
          ๓.๒.๒ กรณีการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ สมาคม
    ๓.๓ การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม

๔. งานทะเบียนมูลนิธิ
    ๔.๑ การขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
    ๔.๒ การขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
    ๔.๓ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
    ๔.๔ การแจ้งการเลิกมูลนิธิ
    ๔.๕ การตรวจตราและรับรายงานงบดุล งบการเงิน รายงานการประชุม และรายงานการดำเนินการของมูลนิธิ

๕. งานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    ๕.๑ การขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    ๕.๒ การขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
    ๕.๓ การขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
    ๕.๔ การเลิกสมาคาฌาปนกิจสงเคราะห์
    ๕.๕ การขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
    ๕.๖ การขออุทธรณ์
    ๕.๗ การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    ๕.๘ การเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

๖. งานทะเบียนพาณิชย์
    ๖.๑ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
    ๖.๒ การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
    ๖.๓ ดำเนินการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
          ค่าธรรมเนียม
           - จัดตั้งใหม่ 50 บาท
           - เปลี่ยนแปลง ครั้งละ 20 บาท
           - เลิก 20 บาท
           - ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
           - ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
           - คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 30 บาท

หมายเหตุ
    ๑. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ
    ๒. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม ให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาท หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท


๗. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
    ๗.๑ รับเรื่องจากประชาชนที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆ
    ๗.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขความเดือนร้อน

 
คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง
           
Download คู่มือ 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
          คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
          หนังสือมอบอำนาจ
          หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
          แบบพิมพ์การจดทะเบียนสมาคม