Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่าง TOR

ร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (6 กุมภาพันธ์ 2560)
       กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี 1 คัน วงเงินในการจัดหา 1,214,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรา กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน วงเงินในการจัดหา 821,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       
       ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานจ้างนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)” ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตประเวศ เลขที่ 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตประเวศ (prawetdist@yahoo.com) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 นับเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันทำการ

เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2