Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่าง TOR

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ (วันที่ 28 ธันวาคม 2559)
        กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินในการจ้างเหมา 2,285,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

        ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานจ้างนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)” ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ เลขที่ 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตประเวศ (prawetdist@yahoo.com) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560

เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2