Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่าง TOR

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
  กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้สเตนเลส จำนวน 250 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินในการจัดซื้อ 3,375,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานจ้างนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)” ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ เลขที่ 33 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตประเวศ (prawetdist@yahoo.com)  และที่ prawet_educetion@gmail.com โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2559  

เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5