Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่าง TOR

ร่าง TOR จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง ภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 6 ชุด
ร่าง TOR จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง ภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 6 ชุด 
ด้วยสำนักงานเขตประเวศ ฝ่ายการศึกษา มีความประสงค์จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง ภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 6 ชุด สำหรับติดตั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์, โรงเรียนคลองปักหลัก, โรงเรียนคลองมะขามเทศ, โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์, โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง และโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จำนวนโรงเรียนละ 1 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน เพื่อเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตนักเรียน ครู และทรัพย์สินภายในโรงเรียนและเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
เอกสารแนบ