Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ผลการคัดเลือกบุคคล

ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
       สำนักงานเขตประเวศ ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 , ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1, ตำแหน่งคนสวน บ1 และ ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 ตามประกาศรายชื่อท้ายนี้ โดยขอให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับต่อไปนี้ 
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 ลำดับที่ 1-2
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 ลำดับที่ 1
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 ลำดับที่ 1-2
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 ลำดับที่ 1-4
- ตำแหน่งคนสวน บ1 ลำดับที่ 1-3
- ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 ลำดับที่ 1
นำบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 หากพ้นจากกำหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบ