Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การดำเนินตามนโยบายบริหารบุคคล

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3548/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน