Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การดำเนินตามนโยบายบริหารบุคคล

คำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์