Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เลือกตั้ง ส.ส. 2562 (รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตการเลือกตั้ง)

รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตการเลือกตั้ง
วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเขตประเวศ เขตเลือกตั้งที่ 19, 20 กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ