Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

142 การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้
143 การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน
144 การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
145 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
146 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4)
147 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
148 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
149 การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)
150 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ กทม.4)
151 การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
152 การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร
153 การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5)
154 การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1)
155 การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6)
156 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
157 การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
158 การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน
159 การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน
160 การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย
161 การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
162 การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ
163 การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
164 การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว